• [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือน มีนาคม 2557
  • [DOWNLOAD] - งบทดลอง กุมภาพันธ์
  • [DOWNLOAD] - ตรวจงานจ้าง ท่อหลอดเลี่ยมม
 

 
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ , หมู่ ๕, หมู่ ๑๐
  • [DOWNLOAD] - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
  • [DOWNLOAD] - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556
  • [DOWNLOAD] - แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557