• [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือนเมษายน 2557
  • [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือน มีนาคม 2557
  • [DOWNLOAD] - งบทดลอง กุมภาพันธ์
  • [DOWNLOAD] - ตรวจงานจ้าง ท่อหลอดเลี่ยมม
 

 
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารที่ทำการ อบต. กองแขก
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรืองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาผึ้ง หมู่ ๙
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านอมเม็ง หมู่ ๘
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑