• [DOWNLOAD] - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป อบต.กองแขก
  • [DOWNLOAD] - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
  • [DOWNLOAD] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และเลือกสรรพนักงานจ้าง อบต.กองแขก
  • [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2557
  • [DOWNLOAD] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
 

 
  • [DOWNLOAD] - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโหล่งปง หมู่ 4
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อบต.กองแขก
  • [DOWNLOAD] - ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11
  • [DOWNLOAD] - ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12
  • [DOWNLOAD] - ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก