• [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือนเมษายน 2557
  • [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือน มีนาคม 2557
  • [DOWNLOAD] - งบทดลอง กุมภาพันธ์
  • [DOWNLOAD] - ตรวจงานจ้าง ท่อหลอดเลี่ยมม
 

 
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมขูด หมู่ ๑
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ , คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ ๔, คสล. หมู่ ๑๑ และปรับปรับและต่อเติมโรงอาหาร อบต.กองแขก
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโม่งหลวง หมู่ ๖
  • [DOWNLOAD] - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗