• [DOWNLOAD] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และเลือกสรรพนักงานจ้าง อบต.กองแขก
  • [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2557
  • [DOWNLOAD] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
  • [DOWNLOAD] - ประกาศกำหนดการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.กองแขก
  • [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 

 
  • [DOWNLOAD] - ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
  • [DOWNLOAD] - ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมเม็ง หมู่ 8
  • [DOWNLOAD] - ผลสอบราคาโครงการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กอบต.กองแขก
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก ม.7
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑