• [DOWNLOAD] - ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • [DOWNLOAD] - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป อบต.กองแขก
  • [DOWNLOAD] - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
  • [DOWNLOAD] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และเลือกสรรพนักงานจ้าง อบต.กองแขก
  • [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2557
 

 
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒
  • [DOWNLOAD] - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างเหมา คสล. ม.7 - ม.2
  • [DOWNLOAD] - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างเหมา คสล. ม.10 - ม.7
  • [DOWNLOAD] - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 6
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอมลาน หมู่ ๕ - บ้านแม่คงคา หมู่ ๑๐