• [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557
  • [DOWNLOAD] -
  • [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือนเมษายน 2557
  • [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือน มีนาคม 2557
  • [DOWNLOAD] - งบทดลอง กุมภาพันธ์
 

 
  • [DOWNLOAD] - แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สายบ้านห้วยยางหลวง-บ้านอมลาน หมู่ ๖ บ้านโม่งหลวง
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑)
  • [DOWNLOAD] - ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะชุมชนภายในตำบลกองแขก
  • [DOWNLOAD] - แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘