• [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือนเมษายน 2557
  • [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน เดือน มีนาคม 2557
  • [DOWNLOAD] - งบทดลอง กุมภาพันธ์
  • [DOWNLOAD] - ตรวจงานจ้าง ท่อหลอดเลี่ยมม
 

 
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๗
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโหล่งปง หมู่ ๔
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย หมู่ ๓
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารที่ทำการ อบต. กองแขก
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรืองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก