• [DOWNLOAD] - ประกาศกำหนดการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.กองแขก
  • [DOWNLOAD] - รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2557
  • [DOWNLOAD] - ตรวจรับคสล.พร้อมรางระบายน้ำหมู่ 4
  • [DOWNLOAD] - ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.กองแขก
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน
 

 
  • [DOWNLOAD] -
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก ม.7
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑
  • [DOWNLOAD] - ประกาศ เรื่องผลการสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะชุมชนภายในตำบลกองแขก
  • [DOWNLOAD] - แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)