องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
     
             
 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
เอกสารทางการเงิน
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งานควบคุมภายใน
งานภาษีออนไลน์
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
กระดานข่าว
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  34.239.150.22
ออนไลน์ :  20 คน
เข้าชมวันนี้ :  3,391 คน
ทั้งหมด :  3,090,845 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
 ปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม
 สำนักงานที่ดินสาขาแม่แจ่ม
 อบต.กองแขก
 อบต.ช่างเคิ่ง
 อบต.บ้านทับ
 อบต.ปางหินฝน
 อบต.แม่นาจร
 อบต.แม่ศึก
 เทศบาลตำบลท่าผา
 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
 หน้าแรก

 

 

 • AEC คืออะไร

  AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เป็นหนึ่งในสามเสาหลักเพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หรือพูดให้ง่ายขึ้นก็คือการรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน คล้ายกับกลุ่มประเทศ Euro Zone ซึ่งการรวมตัวกันรูปแบบนี้จะทำให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีอำนาจต่อรองกับ ประเทศคู่ค้ามากขึ้น และสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาคได้มากขึ้น ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียนเองก็จะมีการส่งเสริมให้เป็นตลาดและฐานการผลิต เดียว สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี โดยการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้

  พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) หรือเป้าหมายของ AEC มีอยู่ด้วยกันหลักๆ 4 ข้อคือ
  1. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้โดยเสรี และสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมากขึ้น
  2. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
  3. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
  4. ส่งเสริมการรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกของอาเซียน
   
 • ประชาคมอาเซียน (AEC ) เริ่มเมื่อไร

  ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 ตกลงที่จะกำหนดวันจะบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนเป็นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (จากเดิม 1 มกราคม พ.ศ. 2558)

เมื่อพูดถึง AEC หลายคนมักนำไปเทียบเคียงกับ EU หรือกลุ่มสหภาพยุโรป เนื่องจากทั้งสองอย่างเป็นการร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในภูมิภาค เดียวกัน แต่ในความเหมือนก็มีความต่างอย่างเห็นได้ชัดอยู่หลายข้อ ที่สำคัญที่สุดก็คือ สหภาพยุโรปมีการจัดตั้งองค์กรกลางที่มีอำนาจตัดสินใจแทนประเทศสมาชิกภายใน ขอบอำนาจที่กำหนด (Supra-National Authority) โดยการตัดสินใจขององค์กรกลางมีผลผูกพันประเทศสมาชิกและต้องปฏิบัติตาม ในขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียนบริหารงานแบบอาศัยความร่วมมือกันระหว่าประเทศ สมาชิก (International Co-operation) คือบรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยใช้หลักฉันทามติ แต่ละประเทศจะมีฐานะเท่าเทียมกัน คงไว้ซึ่งอำนาจอนาธิปไตย และจะไม่ก้าวก่ายกิจการภายในประเทศระหว่างกัน

นอกจากความแตกต่างสำคัญที่กล่าวถึงด้านบนแล้ว AEC และ EU ยังมีความแตกต่างในด้านอื่นดั้งนี้
  EU AEC
อัตราภาษีกับประเทศนอกกลุ่ม ประเทศสมาชิกทุกประเทศใช้อัตราภาษีเดียวกันต่อประเทศนอกกลุ่มสมาชิก แต่ละประเทศกำหนดอัตราภาษีต่อประเทศนอกกลุ่มสมาชิกเอง
การเคลื่อนย้ายแรงงาน เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี เบื้องต้นอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเสรีได้เฉพาะกลุ่ม “แรงงานฝีมือ” ใน 7 กลุ่มวิชาชีพเท่านั้น
สกุลเงิน ประเทศสมาชิกใช้เงินสกุลเดียวกันเกือบทั้งหมด (สกุลเงินยูโร) ยังคงใช้สกุลเงินประจำชาติของประเทศนั้นๆตามเดิม
 • 7 วิชาชีพที่เปิดเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  จากผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreements: MRAs) ให้มีการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรีใน 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่

  • วิชาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการแพทย์ (medical services)
  • วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม (dental services)
  • วิชาชีพพยาบาล (nursing services)
  • วิชาชีพด้านวิศวกรรม (engineering services)
  • วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (architectural services)
  • วิชาชีพเกี่ยวกับการสำรวจ หรือนักสำรวจ (surveying qualification)
  • วิชาชีพบัญชี (accountancy services)
  ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้เพิ่มวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้ามาด้วย โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศได้ลงนามยอมรับข้อเสนอนี้เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงประเทศไทยที่ยังไม่ได้ลงนาม เนื่องจากติดกรอบด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ

จากการสำรวจดัชนีวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของสถาบัน Education First สถาบันสอนภาษาที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2012 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 53 จาก 54 ประเทศที่มีการสำรวจ และอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความรู้ภาษาอังกฤษต่ำมาก (Very low proficiency) ขณะที่ประเทศอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการอย่างสิงคโปร์และ มาเลเซียอยู่ในลำดับที่ 12 และ 13 ในกลุ่มที่มีความรู้ ภาษาอังกฤษสูง (High proficiency) และประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เช่นเดียวกับไทย อยู่ในลำดับที่ 31 ในกลุ่มความรู้ภาษาอังกฤษต่ำ (Low proficiency)

• สิงคโปร์ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนมากที่สุดในกลุ่มสมาชิกอาเซียน คือ 50,180 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลก

• อินโดนีเซีย มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน และมากเป็นอันดับ 4 ของโลก คือ 240 ล้านคน และมีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
• บรูไน มีประชากรน้อยที่สุดในอาเซียน คือประมาณ 4 แสนคนเท่านั้น แต่เป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองน้ำมันเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน และรายได้เฉลี่ยต่อคนมากเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์
• กัมพูชา ค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียน คือประมาณ 1.6 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน
 • อาชีพในฝันของเด็กในประเทศอาเซียน

  จากผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กช่วงอายุ 7-14 ปีในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เมื่อเดือนมกราคม
  ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งสำรวจโดยบริษัทจัดหางาน Adecco พบว่า

  • 5 อาชีพในฝันของเด็กไทย คือ แพทย์ ครู ทนายความ พ่อครัว นักธุรกิจ และสัตว์แพทย์
  • 5 อาชีพในฝันของเด็กสิงคโปร์ คือ ครู แพทย์ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และศิลปิน
  • 5 อาชีพในฝันของเด็กมาเลเซีย (ผลสำรวจล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2554) คือ แพทย์ นักบิน ตำรวจ ทนายความ และครู


   

นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล
นายก อบต.กองแขก
สายตรงนายก อบต.กองแขก
นายละมุล แสงจันทร์
ปลัด อบต.กองแขก
สายตรงปลัด อบต.กองแขก
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 ลงนามถวายพระพร ฯสถิติ
วันนี้
620
เมื่อวานนี้
563
เดือนนี้
19,038
เดือนที่แล้ว
19,038
ปีนี้
57,483
ปีที่แล้ว
100,433


Your IP Address : 34.239.150.22
Server Time is : 2020-03-31
04:12:02pmลิขสิทธิ์ © 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com