องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
     
             
 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
เอกสารทางการเงิน
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งานควบคุมภายใน
งานภาษีออนไลน์
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
กระดานข่าว
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  3.227.2.246
ออนไลน์ :  23 คน
เข้าชมวันนี้ :  3,909 คน
ทั้งหมด :  2,686,924 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 " title="ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
 ปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม
 สำนักงานที่ดินสาขาแม่แจ่ม
 อบต.กองแขก
 อบต.ช่างเคิ่ง
 อบต.บ้านทับ
 อบต.ปางหินฝน
 อบต.แม่นาจร
 อบต.แม่ศึก
 เทศบาลตำบลท่าผา
 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
 หน้าแรก

 

 

 • AEC คืออะไร

  AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เป็นหนึ่งในสามเสาหลักเพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หรือพูดให้ง่ายขึ้นก็คือการรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน คล้ายกับกลุ่มประเทศ Euro Zone ซึ่งการรวมตัวกันรูปแบบนี้จะทำให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีอำนาจต่อรองกับ ประเทศคู่ค้ามากขึ้น และสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาคได้มากขึ้น ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียนเองก็จะมีการส่งเสริมให้เป็นตลาดและฐานการผลิต เดียว สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี โดยการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้

  พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) หรือเป้าหมายของ AEC มีอยู่ด้วยกันหลักๆ 4 ข้อคือ
  1. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้โดยเสรี และสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมากขึ้น
  2. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
  3. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
  4. ส่งเสริมการรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกของอาเซียน
   
 • ประชาคมอาเซียน (AEC ) เริ่มเมื่อไร

  ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 ตกลงที่จะกำหนดวันจะบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนเป็นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (จากเดิม 1 มกราคม พ.ศ. 2558)

เมื่อพูดถึง AEC หลายคนมักนำไปเทียบเคียงกับ EU หรือกลุ่มสหภาพยุโรป เนื่องจากทั้งสองอย่างเป็นการร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในภูมิภาค เดียวกัน แต่ในความเหมือนก็มีความต่างอย่างเห็นได้ชัดอยู่หลายข้อ ที่สำคัญที่สุดก็คือ สหภาพยุโรปมีการจัดตั้งองค์กรกลางที่มีอำนาจตัดสินใจแทนประเทศสมาชิกภายใน ขอบอำนาจที่กำหนด (Supra-National Authority) โดยการตัดสินใจขององค์กรกลางมีผลผูกพันประเทศสมาชิกและต้องปฏิบัติตาม ในขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียนบริหารงานแบบอาศัยความร่วมมือกันระหว่าประเทศ สมาชิก (International Co-operation) คือบรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยใช้หลักฉันทามติ แต่ละประเทศจะมีฐานะเท่าเทียมกัน คงไว้ซึ่งอำนาจอนาธิปไตย และจะไม่ก้าวก่ายกิจการภายในประเทศระหว่างกัน

นอกจากความแตกต่างสำคัญที่กล่าวถึงด้านบนแล้ว AEC และ EU ยังมีความแตกต่างในด้านอื่นดั้งนี้
  EU AEC
อัตราภาษีกับประเทศนอกกลุ่ม ประเทศสมาชิกทุกประเทศใช้อัตราภาษีเดียวกันต่อประเทศนอกกลุ่มสมาชิก แต่ละประเทศกำหนดอัตราภาษีต่อประเทศนอกกลุ่มสมาชิกเอง
การเคลื่อนย้ายแรงงาน เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี เบื้องต้นอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเสรีได้เฉพาะกลุ่ม “แรงงานฝีมือ” ใน 7 กลุ่มวิชาชีพเท่านั้น
สกุลเงิน ประเทศสมาชิกใช้เงินสกุลเดียวกันเกือบทั้งหมด (สกุลเงินยูโร) ยังคงใช้สกุลเงินประจำชาติของประเทศนั้นๆตามเดิม
 • 7 วิชาชีพที่เปิดเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  จากผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreements: MRAs) ให้มีการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรีใน 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่

  • วิชาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการแพทย์ (medical services)
  • วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม (dental services)
  • วิชาชีพพยาบาล (nursing services)
  • วิชาชีพด้านวิศวกรรม (engineering services)
  • วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (architectural services)
  • วิชาชีพเกี่ยวกับการสำรวจ หรือนักสำรวจ (surveying qualification)
  • วิชาชีพบัญชี (accountancy services)
  ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้เพิ่มวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้ามาด้วย โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศได้ลงนามยอมรับข้อเสนอนี้เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงประเทศไทยที่ยังไม่ได้ลงนาม เนื่องจากติดกรอบด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ

จากการสำรวจดัชนีวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของสถาบัน Education First สถาบันสอนภาษาที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2012 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 53 จาก 54 ประเทศที่มีการสำรวจ และอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความรู้ภาษาอังกฤษต่ำมาก (Very low proficiency) ขณะที่ประเทศอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการอย่างสิงคโปร์และ มาเลเซียอยู่ในลำดับที่ 12 และ 13 ในกลุ่มที่มีความรู้ ภาษาอังกฤษสูง (High proficiency) และประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เช่นเดียวกับไทย อยู่ในลำดับที่ 31 ในกลุ่มความรู้ภาษาอังกฤษต่ำ (Low proficiency)

• สิงคโปร์ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนมากที่สุดในกลุ่มสมาชิกอาเซียน คือ 50,180 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลก

• อินโดนีเซีย มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน และมากเป็นอันดับ 4 ของโลก คือ 240 ล้านคน และมีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
• บรูไน มีประชากรน้อยที่สุดในอาเซียน คือประมาณ 4 แสนคนเท่านั้น แต่เป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองน้ำมันเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน และรายได้เฉลี่ยต่อคนมากเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์
• กัมพูชา ค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียน คือประมาณ 1.6 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน
 • อาชีพในฝันของเด็กในประเทศอาเซียน

  จากผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กช่วงอายุ 7-14 ปีในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เมื่อเดือนมกราคม
  ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งสำรวจโดยบริษัทจัดหางาน Adecco พบว่า

  • 5 อาชีพในฝันของเด็กไทย คือ แพทย์ ครู ทนายความ พ่อครัว นักธุรกิจ และสัตว์แพทย์
  • 5 อาชีพในฝันของเด็กสิงคโปร์ คือ ครู แพทย์ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และศิลปิน
  • 5 อาชีพในฝันของเด็กมาเลเซีย (ผลสำรวจล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2554) คือ แพทย์ นักบิน ตำรวจ ทนายความ และครู


   

นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล
นายก อบต.กองแขก
สายตรงนายก อบต.กองแขก
นายละมุล แสงจันทร์
ปลัด อบต.กองแขก
สายตรงปลัด อบต.กองแขก
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 ลงนามถวายพระพร ฯสถิติ
วันนี้
630
เมื่อวานนี้
795
เดือนนี้
11,571
เดือนที่แล้ว
19,545
ปีนี้
11,571
ปีที่แล้ว
100,433


Your IP Address : 3.227.2.246
Server Time is : 2020-01-19
08:18:52pmลิขสิทธิ์ © 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com