ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com">kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaktambon  
 ดูทั้งหมด
 
 
การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าตำบลกองแขก ประจำปี 2563
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:33:24 น. อ่าน 0 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าตำบลกองแขก ประจำปี 2563 ร่วม
 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08:36:07 น. อ่าน 56 คน
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก รวมทั้งตัวแทนประชาชนตำบลกองแขก ร่วมกิจกรรมรดน้้ำดำหัวนายกอบต.กองแขก และผู้อาวุสโส ตำบ
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:07:55 น. อ่าน 238 คน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหล
 
 
คณะศึกษาดูงาน อบต.เทพเสด็จ เข้าศึกษาดูงานการจัดตลาดนัดขยะ
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 15:20:15 น. อ่าน 274 คน
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยการจัดตลาดนัดขยะ ณ องค์การบร
 
 
โครงการปลูกป่าชุมชน 2561
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 15:07:32 น. อ่าน 275 คน
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกร่วมกับหน่วยป่าไม้ จิตอาสา อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนตำบลกองแขก ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าชุมชน กิจกรรมโครง
 ดูทั้งหมด
 
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:49:15 น. อ่าน 2 คน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา
 
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลกองแขก แห่งที่ 2
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00:54 น. อ่าน 1 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลกองแขก ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๔๕.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน
 
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2563
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:14:55 น. อ่าน 6 คน
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2563
 
 
ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างลานจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:22:15 น. อ่าน 5 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างลานจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๑,๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก)
 
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:32:14 น. อ่าน 11 คน
ตามพระราชบัญยัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกล
 ดูทั้งหมด
 
 
บ่อน้ำแร่เทพพนม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:23:32 น. อ่าน 417 คน
ตั้งอยู่บ้านอมขูดหมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม บ่อน้ำแร่เทพนมนี้จะอยู่ติดถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด โดยบ่อน้ำแร่นี้ห่างจากปากทางเข้าแม่แจ่มประมาณ 15 กม.
 
 
สวนป่าแม่แจ่ม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:15:34 น. อ่าน 451 คน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 760 เมตร อุณหภูมิทั้งปี 25 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สวนป
 
 
น้ำตกแม่คงคา
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:00:00 น. อ่าน 363 คน
จะต้องเดินทางจากปากทางเข้าบ้านแม่คงคา (หน้าอบต.กองแขก) ประมาณ 15 กม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่คงคา ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำตกมีสายน้ำแม่คงคา ไหลตก
 
 
วัดกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:56:32 น. อ่าน 328 คน
ตั้งอยู่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร จาก อ.แม่แจ่มบนถนนสายฮอด-แม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของแม่แจ่มซึ่งเป็นที่รวม ของกลุ่มชาวบ้านที่อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น ชาวแม่พร
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:52:36 น. อ่าน 360 คน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดกองแขกเหนือ น้ำตกแม่คงคา สวนป่าแม่แจ่ม และ บ่อน้ำแร่เทพพนม
 ดูทั้งหมด
 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562  อ่าน 5 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2562  อ่าน 5 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562  อ่าน 5 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562  อ่าน 16 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562  อ่าน 13 คน
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่าน 25 คน
 แผนค่าใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่าน 23 คน
 แผนค่าใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่าน 26 คน
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่าน 16 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562  อ่าน 16 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   อ่าน 2 คน
 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลกองแขก แห่งที่ 2   อ่าน 2 คน
 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างลานจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก   อ่าน 5 คน
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   อ่าน 8 คน
 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   อ่าน 5 คน
 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก แห่งที่ 2   อ่าน 9 คน
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒   อ่าน 17 คน
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒   อ่าน 13 คน
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒   อ่าน 19 คน
 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านอมเม็ง หมู่ ๘   อ่าน 30 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8   อ่าน 267 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1   อ่าน 258 คน
 เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6   อ่าน 259 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔   อ่าน 247 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑   อ่าน 292 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  อ่าน 415 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 2 คน
 ทั้งหมด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)  อ่าน 17 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562   อ่าน 99 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
 secureorb secureorb เมื่อ 21-11-2562 10:23:45 ตอบ 0 คน
 nonnaloves nonnaloves เมื่อ 21-11-2562 06:30:20 ตอบ 0 คน
 niccoair niccoair เมื่อ 21-11-2562 00:07:59 ตอบ 0 คน
  AmyWowly เมื่อ 06-11-2562 08:56:29 ตอบ 2 คน
  Diarf เมื่อ 02-10-2562 04:08:27 ตอบ 1 คน
  Diarf เมื่อ 28-09-2562 14:21:09 ตอบ 3 คน
  RubenDaw เมื่อ 26-09-2562 14:58:56 ตอบ 1 คน
  Diarf เมื่อ 20-09-2562 01:55:08 ตอบ 2 คน
  dvllpaing เมื่อ 16-09-2562 15:02:47 ตอบ 2 คน
  JoeWowly เมื่อ 16-09-2562 13:36:52 ตอบ 45 คน