หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สภาพพื้นฐานทั่วไป

        องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แยกการปกครองออกจากตำบลท่าผา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตอำเภอแม่แจ่ม ระยะทางจากตำบลกองแขกถึงตัวอำเภอแม่แจ่มประมาณ 12 กิโลเมตร คำว่า “กองแขก” มาจากกลุ่มคนจากต่างถิ่น เช่น จากอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง กลุ่มคนจากจังหวัดลำพูน และหมู่บ้านอื่นๆ ได้อพยพมาอยู่รวมกันจนเป็นหมู่บ้านกองแขก อบต.กองแขก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านอมขูด หมู่ที่ 7 บ้านกองแขกเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านแม่หลุ หมู่ที่ 8 บ้านอมเม็ง
หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอย หมู่ที่ 9 บ้านผาผึ้ง
หมู่ที่ 4 บ้านโหล่งปง หมู่ที่ 10 บ้านแม่คงคา
หมู่ที่ 5 บ้านอมลาน หมู่ที่ 11 บ้านกองแขกใต้
หมู่ที่ 6 บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ 12 บ้านนายางดิน

อาณาเขตติดต่อ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 280.282 ตารางกิโลเมตรหรือ จำนวน 175,176.25 ไร่

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านทับและตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลบ้านหลวง ตำบลดอยแก้ว และตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อตำบลหางดง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภูมิประเทศ

      ตำบลกองแขก มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเป็นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ราบ ประมาณ 5% ของพื้นที่ ทั้งหมด มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีทรัพยากรป่าไม้และเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าทางธรรมชาติมากมายหลายชนิด
 
ประชากร

1. จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   2,172 ครัวเรือน
2. จำนวนประชากรทั้งหมด 6,557 คน    

 
- เพศชาย 3,315 คน

 
- เพศหญิง 3,242 คน

สภาพชุมชน ประกอบด้วย 3 ชนเผ่า ได้แก่ ชาวไทยพื้นเมือง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

สภาพสังคม เป็นสังคมชนบท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ในพื้นที่ตำบลกองแขกมีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง มีโบสถ์ จำนวน 9 แห่ง

สถานศึกษา 
-โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
-โรงเรียนขยายโอกาสมัธยมศึกษา 2 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9  แห่ง   

ด้านการสาธารณสุข 
 สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง  

สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรในตำบลกองแขกส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพกสิกรรมหรือเกษตรกรรม รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ อาชีพเสริมของประชาชน ได้แก่ การทอผ้า การแกะสลัก และการจักรสาน เป็นต้น