หน้าแรก

วิสัยทัศน์ ของ อบต.กองแขก

       "การคมนาคมสะดวกสบาย สาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง พืชผลการเกษตรราคาดี มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข็มแข็ง"

พันธกิจ ของ อบต.กองแขก

  1. จัดให้มี และบำรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม
  2. จัดให้มี และบำรุงระบบสาธารณูปโภค
  3. ส่งเสริมด้านการศึกษา และอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
  6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  7. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
  8. ปรับปรุงระบบการจัดการ และการบริหารจัดการขององค์กร