วิสัยทัศน์ ของ อบต.กองแขก

          "การคมนาคมสะดวกสบาย ด้านการสาธารณูปโภคทั่วถึง พืชผลทางการเกษตรราคาดี มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นคนดี คนเก่ง และมีสุขภาพดีถ้วนหน้า"


            พันธกิจ ของ อบต.กองแขก

            1) จัดให้มี และบำรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม

            2) จัดให้มี และบำรุงระบบสาธารณูปโภค

            3) ส่งเสริมด้านการศึกษา และอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            4) ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

            5) ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ

            6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

             7) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

             8) ปรับปรุงระบบการจัดการ และการบริหารจัดการขององค์กร