หน้าแรก

 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

                    มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่

ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

                    (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัด

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                    (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                    (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   *(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น

                   *(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

                    *[อนุ (8) ของมาตรา 67 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2542 และอนุ (9) เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

 

                    มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

                    (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

                    (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                    (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                    (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                    (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                    (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                    (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                    (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                    (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                   *(12) การท่องเที่ยว

                   *(13) การผังเมือง

                    *[อนุ (12) (13) เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]