ดูทั้งหมด  หน้าแรก
พรบ.บริหารบุคคล
พรบ.บริหารบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร 102.07 KB


พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒
รวมกฏหมายน่ารู้
พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2562
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2549 ฉบับที่ 2 pdf