ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมขูด หมู่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.10 เมตร และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 585.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กองแขก) โดยแบ่งออกเป็น 2 จุด จุดที่ 1 ยาว 130.00 เมตร จุดที่2 ยาว 65.00 เมตร ราคากลาง จำนวนเงิน 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
ดาวน์โหลดเอกสาร 1.68 MB


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1
เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑