ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโหล่งปง หมู่ 4 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. จำนวน 10 จุด (ตามแบบ อบต.กองแขก) ราคากลาง จำนวนเงิน 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
ดาวน์โหลดเอกสาร 1.61 MB


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1
เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑