กิจกรรมการตั้งจุดรับขยะ ณ หมู่บ้านอมเม็ง
เมื่อวานนี้ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการตั้งจุดรับขยะณ หมู่บ้านอมเม็ง ในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากเวลาการจัดตลาดนัดขยะในหมู่บ้านแต่ละครั้ง
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
คณะศึกษาดูงาน อบต.เทพเสด็จ เข้าศึกษาดูงานการจัดตลาดนัดขยะ
โครงการปลูกป่าชุมชน 2561
กิจกรรมการตั้งจุดรับขยะ ณ หมู่บ้านอมเม็ง