โครงการปลูกป่าชุมชน 2561
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกร่วมกับหน่วยป่าไม้ จิตอาสา อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนตำบลกองแขก ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าชุมชน กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" บริเวณป่าด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลกอง


  


กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
คณะศึกษาดูงาน อบต.เทพเสด็จ เข้าศึกษาดูงานการจัดตลาดนัดขยะ
โครงการปลูกป่าชุมชน 2561
กิจกรรมการตั้งจุดรับขยะ ณ หมู่บ้านอมเม็ง