โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้และขยะรีไซเคิล ให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการตำบลกองแขก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
คณะศึกษาดูงาน อบต.เทพเสด็จ เข้าศึกษาดูงานการจัดตลาดนัดขยะ
โครงการปลูกป่าชุมชน 2561
กิจกรรมการตั้งจุดรับขยะ ณ หมู่บ้านอมเม็ง