ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องส้วมสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก โดยก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก ) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๓๗,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.22 KB


ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านอมเม็ง หมู่ ๘
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗- หมู่ ๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑