ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ถนนคสล.สายชม.ถ.๑๐๑-๐๓หมู่ ๗-หมู่ ๕
ตามที่ประกาศประกวดราคาองคืการบริหารส่วนตำบลกองแขก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชม.ถ ๑๐๑ -๐๓ บ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗ – บ้านอมลาน
หมู่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร 407.81 KB


ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านอมเม็ง หมู่ ๘
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗- หมู่ ๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑