ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ถนนคสล.สายชม.ถ.๑๐๑-๐๓หมู่ ๗-หมู่ ๕
ตามที่ประกาศประกวดราคาองคืการบริหารส่วนตำบลกองแขก ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชม.ถ ๑๐๑ -๐๓ บ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗ – บ้านอมลาน
หมู่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร 407.81 KB


ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมเม็ง หมู่ ๘
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมขูด หมู่ ๑
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาผึ้ง หมู่ ๙