กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก รวมทั้งตัวแทนประชาชนตำบลกองแขก ร่วมกิจกรรมรดน้้ำดำหัวนายกอบต.กองแขก และผู้อาวุสโส ตำบลกองแขก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
คณะศึกษาดูงาน อบต.เทพเสด็จ เข้าศึกษาดูงานการจัดตลาดนัดขยะ
โครงการปลูกป่าชุมชน 2561
กิจกรรมการตั้งจุดรับขยะ ณ หมู่บ้านอมเม็ง