เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอมขูด หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น ๒ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๒๒.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก ) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗๓,๕๐๐.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.56 KB


ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมเม็ง หมู่ ๘
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมขูด หมู่ ๑
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาผึ้ง หมู่ ๙