เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอมขูด หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น ๒ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๒๒.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก ) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗๓,๕๐๐.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.56 KB


ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านอมเม็ง หมู่ ๘
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗- หมู่ ๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑