ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมขูด หมู่ ๑
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมขูด หมู่ ๑ โดยแบ่งออกเป็น ๒ จด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร และผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙๗,๒๐๐ .- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.48 KB


ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓
ประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชม.๑๐๑-๐๓ หมู่ ๗- หมู่ ๕
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโม่งหลวง หมู่ ต