ปรประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗
โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗ โดยการเดินท่อส่งน้ำ ขนาดยาว ๒,๔๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘๗,๙๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.13 KB


ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านอมเม็ง หมู่ ๘
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗- หมู่ ๒