ปรประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. ถ. ๑๐๑ - ๐๒ บ้านโม่งหลวง - บ้านอมลาน
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. ถ. ๑๐๑ – ๐๒ บ้านโม่งหลวง – บ้านอมลาน โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑ ช่อง กว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร และผิวจราจร ๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.41 KB


ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านอมเม็ง หมู่ ๘
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗- หมู่ ๒