ปรประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. ถ. ๑๐๑ - ๐๒ บ้านโม่งหลวง - บ้านอมลาน
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. ถ. ๑๐๑ – ๐๒ บ้านโม่งหลวง – บ้านอมลาน โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑ ช่อง กว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร และผิวจราจร ๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.41 KB


ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓
ประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชม.๑๐๑-๐๓ หมู่ ๗- หมู่ ๕
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโม่งหลวง หมู่ ต