ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


    
ดาวน์โหลดเอกสาร 2.55 MB


ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
ประชาสัมพันธ์การขอข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชม.ถ ๑๐๑-๐๓ หมู่ ๗-หมู่ ๕
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒