ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


    
ดาวน์โหลดเอกสาร 2.55 MB


ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒