ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก


    
ดาวน์โหลดเอกสาร 8.18 MB


ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒