ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต.กองแขก ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปี 2561
   
ดาวน์โหลดเอกสาร 635.99 KB


ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
ประชาสัมพันธ์การขอข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชม.ถ ๑๐๑-๐๓ หมู่ ๗-หมู่ ๕
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒