ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต.กองแขก ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปี 2561
   
ดาวน์โหลดเอกสาร 635.99 KB


ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒