ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโม่งหลวง หมู่ ต
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโม่งหลวง หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น ๒ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๗๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๗๗.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน ๒๙๗,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.34 KB


ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก แห่งที่ 2
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านอมเม็ง หมู่ ๘