ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโม่งหลวง หมู่ ต
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโม่งหลวง หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น ๒ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๗๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๗๗.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน ๒๙๗,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.34 KB


ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗- หมู่ ๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗
ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓