ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒ โดยก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๑.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) โดยแบ่งออกเป็น ๓ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๕๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๗๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ยาว ๒๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙๗,๓๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.56 KB


ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗- หมู่ ๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗
ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓