ประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล่งปง หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร และ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จุดที่ ๒ ท่อ คสล. ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙๗,๕๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.54 KB


ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗- หมู่ ๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗
ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓