ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย หมู่ ๓ โดยการก่อสร้างรางตัววีกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร รางตัวยู กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙๗,๖๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดเอกสาร 29.63 KB


ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก แห่งที่ 2
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านอมเม็ง หมู่ ๘