ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก แห่งที่ 2
จ้างก่อสร้างโรงเก็บของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก แห่งที่ 2 โดยก่อสร้างโรงเก็บของ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 180,000.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


    
ดาวน์โหลดเอกสาร 28.98 KB


ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก แห่งที่ 2
ประชาสัมพันธ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก