ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดโครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ขนาดยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๙๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ดาวน์โหลดเอกสาร 28.57 KB


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒