ตลาดนัดขยะบ้านโหล่งปง
เชิญชวนประชาชน หมู่ 4 บ้านโหล่งปง เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ลานกีฬาหมู่บ้าน


    


ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาผึ้งหมู่ ๙
ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ชม. ถ.๑๐๑ – ๐๐๑๑
ตลาดนัดขยะบ้านโหล่งปง