ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาผึ้งหมู่ ๙
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาผึ้ง หมู่ ๙ สายทางบ้านผาผึ้ง – บ้านป่ากล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางจำนวนเงิน ๕๕๕,๘๗๕.๖๖ บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์-)


    
ดาวน์โหลดเอกสาร 1.24 MB


ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาผึ้งหมู่ ๙
ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ชม. ถ.๑๐๑ – ๐๐๑๑
ตลาดนัดขยะบ้านโหล่งปง