หน้าแรก
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล
ตำแหน่ง :  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  08-9525-9872
อีเมล :  Sriwanpapas@hotmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายปรีชา กรรณิกา
ตำแหน่ง :  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  08-0629-0674
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายประเสริฐ ทะนะมูล
ตำแหน่ง :  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  081-7832594
อีเมล :  changkerng@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิรัตน์ เจริญผล
ตำแหน่ง :  เลขานุการนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  089-8385535
อีเมล :  changkerng@gmail.com