หน้าแรก
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพล สมหมาย
ตำแหน่ง :  ประธานสภา อบต.กองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  08-4755-6426
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายถนอม ทิพย์สอน
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ :  08-1706-8931
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพิทักษ์ แจวจันทึก
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ :  08-1289-2181
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายโชคชัย โชคสุขทรัพย์สิน
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ :  08-2893-5786
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอนุเทพ โอบอ้อม
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ :  08-8419-6207
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเรวัต กระจ่างโชคแก่น
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ :  08-3319-3980
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจันทร์ทร สิริมงคลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ :  08-7181-2901
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายปุรุ พวกกล้ากุศล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ :  08-1168-5024
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเกรียงศักดิ์ ชูจิตรสมรวงศ์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ :  08-2182-8232
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายมนตรี พวกกล้ากวี
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ :  08-2691-1607
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอินตา โมตาลี
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
เบอร์โทรศัพท์ :  08-1029-6202
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายศรีนวล อินทรัตน์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ :  08-4480-1033
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุพจน์ วงศ์ซื่อ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ :  08-9162-3486
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายทนนท์ชัย สิทธิอุไร
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์ :  08-4495-4720
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวุฒิพงษ์ จันทร์ย้อน
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์ :  08-9955-8096
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอินสอน ตระกูลมิตร
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
เบอร์โทรศัพท์ :  08-4371-8170
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสัมฤทธิ์ อุดรบุญนิธิ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่10
เบอร์โทรศัพท์ :  08-4374-2869
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเกษม ธิการ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์ :  08-4810-9579
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสนั่น ทรายคำ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์ :  08-9998-5152
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายละมุล แสงจันทร์
ตำแหน่ง :  เลขานุการสภา อบต.กองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  08-1746-5444
อีเมล :  kongkhak@gmail.com