หน้าแรก
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพล สมหมาย
ตำแหน่ง :  ประธานสภา อบต.กองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  08-4755-6426
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพิทักษ์ แจวจันทึก
ตำแหน่ง :  รองประธานสภา อบต.กองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  081-2892181, 064-7170997
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายถนอม ทิพย์สอน
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ :  096-6946055
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายโชคชัย โชคสุขทรัพย์สิน
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ :  082-8935786
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอนุเทพ โอบอ้อม
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ :  097-1635763
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเรวัต กระจ่างโชคแก่น
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ :  083-3193980
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจันทร์ทร สิริมงคลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ :  063-1219479
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายปุรุ พวกกล้ากุศล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ :  081-1685024
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเกรียงศักดิ์ ชูจิตรสมรวงศ์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ :  064-7311719
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอินตา โมตาลี
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
เบอร์โทรศัพท์ :  093-1739985
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายศรีนวล อินทรัตน์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ :  096-7372133
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุพจน์ วงศ์ซื่อ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ :  088-4158321
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายทนนท์ชัย สิทธิอุไร
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์ :  084-4954720
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวุฒิพงษ์ จันทร์ย้อน
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์ :  089-9558096
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอินสอน ตระกูลมิตร
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
เบอร์โทรศัพท์ :  084-3718170
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสัมฤทธิ์ อุดรบุญนิธิ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่10
เบอร์โทรศัพท์ :  084-3742869
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเกษม ธิการ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์ :  084-8109579
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสนั่น ทรายคำ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์ :  089-9985152
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายละมุล แสงจันทร์
ตำแหน่ง :  เลขานุการสภา อบต.กองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  08-1746-5444
อีเมล :  kongkhak@gmail.com