หน้าแรก
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวณิชาภัทร ศรีโสดา
ตำแหน่ง :  รองปลัด อบต.กองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  089-558-9429
อีเมล :  changkerng@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสันติ โยรภัตร
ตำแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0844821699
อีเมล :  Nuy_mj@hotmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวจีรวรรณ อภิบาลวนา
ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0817964544
อีเมล :  Jeeraapi@hotmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวมลิวัลย์ จันทร์มูล
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0932391316
อีเมล :  gain_23_gain@hotmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเชิดพงษ์ จินาตอง
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0857171640
อีเมล :  Ole2526_jina@hotmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวเกษศิรินทร์ มุนิลทร
ตำแหน่ง :  นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ :  0817643361
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจิณห์ จีนบุญ
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ :  0811621021
อีเมล :  Baboo_034@hotmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวปรียาภรณ์ กรรณิกา
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :  084-0452785
อีเมล :  kitty_neverdie@hotmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจิระยุทธ อุราหาญ
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ :  0895534449
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิคม สุปินะ
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ :  0857179022
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวขวัญใจ โมตาลี
ตำแหน่ง :  คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ :  0871915640
อีเมล :  Bat.boonsoom@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอรอุมา เรืองรักแม่หลุ
ตำแหน่ง :  คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :  0966585090
อีเมล :  ไม่ระบุ