หน้าแรก
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10:08:24 น. อ่าน 2 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ ...
 
image-1
 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 16:14:26 น. อ่าน 3 คน
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563...
 
image-1
 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12:00:02 น. อ่าน 3 คน
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ตามโครงการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารงานพัสดุ ปีงบประมาณ 2562...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:31:18 น. อ่าน 8 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 เวลา 10:14:21 น. อ่าน 11 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านอมเม็ง หมู่ ๘
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 10:58:30 น. อ่าน 11 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านอมเม็ง หมู่ ๘ ตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ -หมู่ ๒
วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:22:41 น. อ่าน 16 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗ – บ้านแม่หลุ หมู่ ๒ ก่อสร้างถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเม...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:37:45 น. อ่าน 19 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑ โดยมีขนาดกว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนว...
 
image-1
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:55 น. อ่าน 15 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:31 น. อ่าน 12 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑ โดยการก่อสร้างขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ตารางเมตร (ตาม...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20