หน้าแรก
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมเม็ง หมู่ ๘
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:28:59 น. อ่าน 0 คน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมเม็ง หมู่ ๘ โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน ๑ โครงการ จำนวน...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมขูด หมู่ ๑
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:15:01 น. อ่าน 0 คน
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมขูด หมู่ ๑ โดยแบ่งออกเป็น ๒ จด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร และผิวจราจรไม่น้อยกว่า...
 
image-1
 
ประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:26:02 น. อ่าน 1 คน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗ โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบ อบ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:39:04 น. อ่าน 2 คน
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก ) จำนวน ๑ โครงกา...
 
image-1
 
ปรประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาผึ้ง หมู่ ๙
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:19:26 น. อ่าน 2 คน
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาผึ้ง หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก ) จำนวน ๑ โครงการ ...
 
image-1
 
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมลาน หมู่ ๕
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:24:21 น. อ่าน 2 คน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอมลาน หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ .00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก ) จำนวน ๑ โครงการ ...
 
image-1
 
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:16:19 น. อ่าน 3 คน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอย หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก ) จำนวน ๑ โครงการ จำนว...
 
image-1
 
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:22:52 น. อ่าน 3 คน
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล่งปง หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก ) จำนวน ๑ โครงการ จ...
 
image-1
 
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:50:35 น. อ่าน 3 คน
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอมขูด หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร และ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น ๒ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๒๒.๐๐ เมตร จุดท...
 
image-1
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี 2562
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:03:11 น. อ่าน 3 คน
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี 2562...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17