หน้าแรก
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:49:15 น. อ่าน 2 คน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลกองแขก แห่งที่ 2
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00:54 น. อ่าน 1 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลกองแขก ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๔๕.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก...
 
image-1
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2563
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:14:55 น. อ่าน 6 คน
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2563...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างลานจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:22:15 น. อ่าน 5 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างลานจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๑,๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:32:14 น. อ่าน 11 คน
ตามพระราชบัญยัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก แห่งที่ 2
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 11:12:04 น. อ่าน 8 คน
จ้างก่อสร้างโรงเก็บของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก แห่งที่ 2 โดยก่อสร้างโรงเก็บของ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน ...
 
image-1
 
ประชาสัมพันธ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 12:03:37 น. อ่าน 7 คน
ประชาสัมพันธ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10:08:24 น. อ่าน 19 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ ...
 
image-1
 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 16:14:26 น. อ่าน 18 คน
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563...
 
image-1
 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12:00:02 น. อ่าน 15 คน
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ตามโครงการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารงานพัสดุ ปีงบประมาณ 2562...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21