หน้าแรก
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 16:15:20 น. อ่าน 6 คน
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 15:01:27 น. อ่าน 4 คน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ นั้น...
 
image-1
 
ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาผึ้งหมู่ ๙
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 11:24:25 น. อ่าน 7 คน
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาผึ้ง หมู่ ๙ สายทางบ้านผาผึ้ง – บ้านป่ากล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางจำนวนเงิน ๕๕๕,๘๗๕.๖๖ บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค...
 
image-1
 
ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ชม. ถ.๑๐๑ – ๐๐๑๑
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10:59:23 น. อ่าน 7 คน
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ - บ้านอมลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางจำนวนเงิน ๘๙๔,๔๐๘.๗๑ บาท (-แปดแสนเก้าหมื่นส...
 
image-1
 
ตลาดนัดขยะบ้านโหล่งปง
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13:16:15 น. อ่าน 8 คน
เชิญชวนประชาชน หมู่ 4 บ้านโหล่งปง เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ลานกีฬาหมู่บ้าน...
 
image-1
 
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 16:20:41 น. อ่าน 10 คน
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 12:07:12 น. อ่าน 10 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้าย...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 16:07:39 น. อ่าน 14 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดโครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ขนาดยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๙๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 16:08:11 น. อ่าน 14 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดโครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ขนาดยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๙๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลานอบต.กองแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:07:38 น. อ่าน 18 คน
องค์การบริหารส่วนตำบกลองแขก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ พร้อมลาน อบต. กองแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,280,652.7...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22