หน้าแรก
 
image-1
 
ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันโควิด 19 (COVID - 19)
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14:30:39 น. อ่าน 3 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันโควิด 19 (COVID - 19)...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 16:12:45 น. อ่าน 5 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ...
 
image-1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 16:09:30 น. อ่าน 3 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ...
 
image-1
 
จุดบริการเจลล้างมือ
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13:45:05 น. อ่าน 3 คน
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ตั้งจุดบริการเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 11:18:41 น. อ่าน 5 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:51:11 น. อ่าน 6 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ ...
 
image-1
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:22:50 น. อ่าน 10 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 16:15:20 น. อ่าน 22 คน
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 15:01:27 น. อ่าน 25 คน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ นั้น...
 
image-1
 
ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาผึ้งหมู่ ๙
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 11:24:25 น. อ่าน 25 คน
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาผึ้ง หมู่ ๙ สายทางบ้านผาผึ้ง – บ้านป่ากล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางจำนวนเงิน ๕๕๕,๘๗๕.๖๖ บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23