หน้าแรก
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ -หมู่ ๒
วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:22:41 น. อ่าน 5 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗ – บ้านแม่หลุ หมู่ ๒ ก่อสร้างถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเม...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:37:45 น. อ่าน 7 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑ โดยมีขนาดกว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) จำนว...
 
image-1
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:55 น. อ่าน 6 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:31 น. อ่าน 6 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑ โดยการก่อสร้างขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ตารางเมตร (ตาม...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:56 น. อ่าน 8 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗ โดยการก่อสร้างขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร (ตา...
 
image-1
 
ประกาศมาตรการการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:53:02 น. อ่าน 6 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องมาตรการการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม...
 
image-1
 
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:37 น. อ่าน 5 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบน...
 
image-1
 
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:25 น. อ่าน 5 คน
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:32 น. อ่าน 6 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย หมู่ ๓ โดยการก่อสร้างรางตัววีกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ราง...
 
image-1
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:57:01 น. อ่าน 5 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล่งปง หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร และ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คส...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20