หน้าแรก
  การบริหารงานพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อบต.กองแขก)   เมื่อ 21-10-2562 16:17:20 อ่าน 207 คน
  การบริหารงานพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อบต.กองแขก   เมื่อ 21-10-2562 16:13:40 อ่าน 189 คน
  ประกาศ ก.กลางเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ   เมื่อ 20-09-2561 09:52:40 อ่าน 337 คน
  วิสัยท้ศน์ของ อบต.กองแขก   เมื่อ 20-09-2561 09:50:35 อ่าน 334 คน
  แจ้งแนวทางการโอนย้ายกรณีมีเหตุจำเป็น    เมื่อ 20-09-2561 09:46:28 อ่าน 340 คน
  แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถินของ อบต   เมื่อ 19-10-2559 13:25:40 อ่าน 390 คน
  ความรู้เกี่ยวกับการลา   เมื่อ 16-09-2559 09:45:06 อ่าน 396 คน
  ความรู้เกี่ยวกับไวรัสซิกา   เมื่อ 12-09-2559 15:27:20 อ่าน 386 คน
  ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน   เมื่อ 25-08-2559 10:24:37 อ่าน 406 คน
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน   เมื่อ 25-08-2559 10:07:13 อ่าน 375 คน
  แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง   เมื่อ 25-08-2559 09:44:33 อ่าน 377 คน
หน้า : 1