หน้าแรก
  ปรชาสัมพันธ์ช่องทางการแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน   เมื่อ 02-06-2563 11:13:31 อ่าน 9 คน
  ประกาศราคาประเมินทุนทรพัย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)   เมื่อ 02-06-2563 10:14:07 อ่าน 10 คน
  คู่มือสำหรับประชาชน   เมื่อ 01-06-2563 14:51:42 อ่าน 13 คน
  เชิญชวนสมัครคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่    เมื่อ 29-05-2563 08:56:46 อ่าน 20 คน
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำังใจ   เมื่อ 20-05-2563 10:12:57 อ่าน 38 คน
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   เมื่อ 20-05-2563 10:11:43 อ่าน 36 คน
  การพัฒนาบุคลากร   เมื่อ 20-05-2563 10:03:27 อ่าน 29 คน
  ประมวลจริยธรรม   เมื่อ 20-05-2563 09:58:04 อ่าน 38 คน
  โครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นการจัดซื้อจัดจ้าง   เมื่อ 20-05-2563 09:56:36 อ่าน 31 คน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 14-05-2563 09:59:28 อ่าน 31 คน
  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี   เมื่อ 10-05-2563 11:06:32 อ่าน 40 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาผึ้ง หมู่ ๙ สายทางบ้านผาผึ้ง – บ้านป่ากล้วย    เมื่อ 08-05-2563 14:49:26 อ่าน 33 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม. ถ.๑๐๑ – ๐๐๑๑1 บ้านกองแขกเหนือ – บ้านอมลาน   เมื่อ 08-05-2563 14:46:20 อ่าน 33 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓   เมื่อ 07-05-2563 13:08:29 อ่าน 36 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกองแขกใต้ หมู่ ๑๑   เมื่อ 05-05-2563 15:45:17 อ่าน 25 คน
  นโยบายคุณธรรมลแะความโปร่งใส   เมื่อ 01-05-2563 14:10:44 อ่าน 27 คน
  รายงานผลและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ อบต.กองแขก ประจำปีงบประมาณ 2562   เมื่อ 28-04-2563 11:11:32 อ่าน 31 คน
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี 2562   เมื่อ 28-04-2563 11:10:50 อ่าน 30 คน
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   เมื่อ 28-04-2563 11:09:46 อ่าน 28 คน
  ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   เมื่อ 28-04-2563 11:08:37 อ่าน 30 คน
  ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   เมื่อ 28-04-2563 11:07:33 อ่าน 30 คน
  ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   เมื่อ 28-04-2563 11:06:37 อ่าน 24 คน
  ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน   เมื่อ 28-04-2563 11:05:05 อ่าน 21 คน
  ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   เมื่อ 28-04-2563 11:03:41 อ่าน 20 คน
  ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   เมื่อ 28-04-2563 11:01:27 อ่าน 21 คน
  ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   เมื่อ 28-04-2563 10:59:45 อ่าน 25 คน
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   เมื่อ 28-04-2563 10:57:28 อ่าน 31 คน
  รายงานการประชุมสภา ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1    เมื่อ 28-04-2563 10:17:53 อ่าน 21 คน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน   เมื่อ 24-04-2563 11:58:23 อ่าน 36 คน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน   เมื่อ 24-04-2563 11:57:13 อ่าน 27 คน
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10