หน้าแรก
  ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:13:55 อ่าน 147 คน
  ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:13:27 อ่าน 138 คน
  ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:12:53 อ่าน 146 คน
  ประกาศเรียกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:12:23 อ่าน 145 คน
  ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:12:00 อ่าน 153 คน
  ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:11:31 อ่าน 132 คน
  ประกาศเรียกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:10:56 อ่าน 130 คน
  ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:10:29 อ่าน 127 คน
  ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:10:01 อ่าน 125 คน
  ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:09:36 อ่าน 126 คน
  ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:09:07 อ่าน 120 คน
  ประกาศเรียกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:08:39 อ่าน 118 คน
  ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:08:08 อ่าน 122 คน
  ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:07:41 อ่าน 114 คน
  ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:07:12 อ่าน 110 คน
  ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:06:36 อ่าน 113 คน
  ประกาศเรียกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:06:06 อ่าน 112 คน
  ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:05:35 อ่าน 112 คน
  ประกาศเรียกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:04:56 อ่าน 116 คน
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 19:04:14 อ่าน 117 คน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)    เมื่อ 18-07-2563 23:50:11 อ่าน 121 คน
  ระเบียบมท.ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.   เมื่อ 18-07-2563 23:48:32 อ่าน 116 คน
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   เมื่อ 18-07-2563 23:46:54 อ่าน 120 คน
  ระเบียบมท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขถึง (ฉ 3) 2543   เมื่อ 18-07-2563 23:46:11 อ่าน 115 คน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25๕๔๗54   เมื่อ 18-07-2563 23:44:15 อ่าน 115 คน
  พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 2549   เมื่อ 18-07-2563 23:43:01 อ่าน 114 คน
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   เมื่อ 18-07-2563 23:41:00 อ่าน 110 คน
  พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   เมื่อ 18-07-2563 23:39:53 อ่าน 116 คน
หน้า : 1