หน้าแรก
  ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓   อ่าน 0 คน
  ประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโหล่งปง หมู่ ๔   อ่าน 0 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชม.๑๐๑-๐๓ หมู่ ๗- หมู่ ๕   อ่าน 0 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒   อ่าน 0 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโม่งหลวง หมู่ ต   อ่าน 0 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๒   อ่าน 1 คน
  ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒   อ่าน 2 คน
  ปรประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. ถ. ๑๐๑ - ๐๒ บ้านโม่งหลวง - บ้านอมลาน   อ่าน 1 คน
  ปรประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗   อ่าน 3 คน
  ปรประกาศเรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗   อ่าน 3 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมเม็ง หมู่ ๘   อ่าน 3 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมขูด หมู่ ๑   อ่าน 2 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   อ่าน 4 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒   อ่าน 8 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาผึ้ง หมู่ ๙   อ่าน 7 คน
  เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมลาน หมู่ ๕   อ่าน 6 คน
  เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวดอย หมู่ ๓   อ่าน 7 คน
  เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔   อ่าน 3 คน
  เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑   อ่าน 5 คน
  ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ถนนคสล. หมู่๗ - หมู่ ๒   อ่าน 8 คน
  ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ถนนคสล.สายชม.ถ.๑๐๑-๐๓หมู่ ๗-หมู่ ๕   อ่าน 10 คน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก   อ่าน 11 คน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก   อ่าน 11 คน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 - ม.2   อ่าน 29 คน
  เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7-ม.5   อ่าน 30 คน
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.7-ม.2   อ่าน 32 คน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7-ม.5   อ่าน 35 คน
  ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่ ๗-หมู่ ๒   อ่าน 28 คน
  ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ชม.ถ. 101 – 03 หมู่ ๗-หมู่ ๕   อ่าน 27 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑   อ่าน 29 คน
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5