หน้าแรก
  ประกาศ ก.กลางเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ   อ่าน 83 คน
  วิสัยท้ศน์ของ อบต.กองแขก   อ่าน 80 คน
  แจ้งแนวทางการโอนย้ายกรณีมีเหตุจำเป็น   อ่าน 76 คน
  แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถินของ อบต   อ่าน 148 คน
  ความรู้เกี่ยวกับการลา   อ่าน 158 คน
  ความรู้เกี่ยวกับไวรัสซิกา   อ่าน 153 คน
  ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน   อ่าน 158 คน
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน   อ่าน 147 คน
  แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง   อ่าน 140 คน
หน้า : 1