หน้าแรก
  การบริหารงานพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อบต.กองแขก)   อ่าน 25 คน
  การบริหารงานพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อบต.กองแขก   อ่าน 20 คน
  ประกาศ ก.กลางเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ   อ่าน 155 คน
  วิสัยท้ศน์ของ อบต.กองแขก   อ่าน 152 คน
  แจ้งแนวทางการโอนย้ายกรณีมีเหตุจำเป็น   อ่าน 164 คน
  แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถินของ อบต   อ่าน 219 คน
  ความรู้เกี่ยวกับการลา   อ่าน 224 คน
  ความรู้เกี่ยวกับไวรัสซิกา   อ่าน 217 คน
  ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน   อ่าน 226 คน
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน   อ่าน 209 คน
  แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง   อ่าน 214 คน
หน้า : 1