หน้าแรก
  การบริหารงานพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อบต.กองแขก)   อ่าน 13 คน
  การบริหารงานพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อบต.กองแขก   อ่าน 9 คน
  ประกาศ ก.กลางเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ   อ่าน 146 คน
  วิสัยท้ศน์ของ อบต.กองแขก   อ่าน 143 คน
  แจ้งแนวทางการโอนย้ายกรณีมีเหตุจำเป็น   อ่าน 151 คน
  แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถินของ อบต   อ่าน 210 คน
  ความรู้เกี่ยวกับการลา   อ่าน 216 คน
  ความรู้เกี่ยวกับไวรัสซิกา   อ่าน 208 คน
  ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน   อ่าน 217 คน
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน   อ่าน 201 คน
  แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง   อ่าน 202 คน
หน้า : 1