หน้าแรก
  คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนของ อบต.กองแขก    เมื่อ 16-07-2563 17:34:50 อ่าน 129 คน
  คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล   เมื่อ 17-06-2563 10:29:22 อ่าน 163 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง e-GP   เมื่อ 29-05-2563 11:57:31 อ่าน 165 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการและงานสารบรรณ   เมื่อ 29-05-2563 11:55:24 อ่าน 161 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน   เมื่อ 29-05-2563 11:54:23 อ่าน 156 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำบัตรข้าราชการ   เมื่อ 29-05-2563 11:53:21 อ่าน 151 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   เมื่อ 29-05-2563 11:50:31 อ่าน 155 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   เมื่อ 29-05-2563 11:46:48 อ่าน 154 คน
  คู่มือด้านวินัย   เมื่อ 29-05-2563 11:43:56 อ่าน 147 คน
  คู่มือและแนวทางระบบแท่ง   เมื่อ 29-05-2563 11:42:40 อ่าน 152 คน
  คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   เมื่อ 29-05-2563 11:39:53 อ่าน 137 คน
  คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่   เมื่อ 29-05-2563 11:36:32 อ่าน 141 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เมื่อ 29-05-2563 11:30:47 อ่าน 141 คน
หน้า : 1