หน้าแรก
  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 12:34:39 อ่าน 159 คน
  โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 12:33:07 อ่าน 150 คน
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาตำบลกองแขก ประจำปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 12:22:43 อ่าน 143 คน
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 12:21:08 อ่าน 156 คน
  โครงการฟื้นฮีต ตานหลัว หิงไฟ ตานข้าวใหม่ฯ   เมื่อ 19-07-2563 12:19:37 อ่าน 143 คน
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมผู้สูงอายุตำบลกองแขก ประจำปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 12:16:56 อ่าน 129 คน
  โครงการจัดงานปีใหม่ม้งตำบลกองแขก ประจำปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 12:15:18 อ่าน 122 คน
  โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลกองแขก ประจำปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 12:13:43 อ่าน 124 คน
  โครงการแข่งขันกีฬาชนเผ่าตำบลกองแขก ประจำปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 11:44:08 อ่าน 127 คน
  โครงการส่งเสริมการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562   เมื่อ 19-07-2563 11:22:37 อ่าน 128 คน
  โครงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:46:47 อ่าน 111 คน
  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำแม่หลุ ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:44:47 อ่าน 107 คน
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 (กิจกรรมที่ 3)   เมื่อ 16-07-2563 15:43:33 อ่าน 110 คน
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 (กิจกรรมที่ 2)   เมื่อ 16-07-2563 15:42:39 อ่าน 105 คน
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 (กิจกรรมที่ 1)   เมื่อ 16-07-2563 15:41:50 อ่าน 107 คน
  โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษรตรประจำตำบล ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:39:08 อ่าน 106 คน
  โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่หลังบ้าน ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:37:23 อ่าน 107 คน
  โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:34:31 อ่าน 106 คน
  โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:33:02 อ่าน 105 คน
  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:31:21 อ่าน 114 คน
  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562    เมื่อ 16-07-2563 15:29:17 อ่าน 109 คน
  โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ สัตว์สู่คน ตำบลกองแขก ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:26:07 อ่าน 109 คน
  โครงการแปรรูปอาหารสัตว์ ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:23:32 อ่าน 106 คน
  โครงการป้องกันโรคระบาดและศัตรูพืช ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:22:29 อ่าน 104 คน
  โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:21:05 อ่าน 106 คน
  โครงการปลูกป่าชุมชน(วันต้นไม้ประจำชาติ) ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:19:58 อ่าน 108 คน
  โครงการปลูกป่าชุมชน(วันเฉลิมพระชนมพรรษา) ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:16:54 อ่าน 110 คน
  โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกองแขก (กิจกรรมที่ 3) ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:14:47 อ่าน 107 คน
  โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกองแขก (กิจกรรมที่ 2) ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:14:00 อ่าน 108 คน
  โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกองแขก (กิจกรรมที่ 1) ประจำปี 2562   เมื่อ 16-07-2563 15:12:56 อ่าน 109 คน
หน้า : 1 | 2